Kalite Birimi
09 Temmuz 2020

Kalite Yönetim Birimi Görev yetki ve sorumluluklar;

GÖREV AMACI: Sağlık bakanlığınca yayınlanan sağlıkta hizmet kalite standartlarının son halinin hastanede yaygınlığını maksimize etmek için izleme, planlama, uygulama, kontrol etme, ölçme ve iyileştirme faaliyetlerini ilgili birim ve pozisyonlarla organize ederek hizmet kalitesini artırmak.

Kalite Yönetim Direktörü; mesai saatleri içindeki ayrılışlarda kalite birim çalışanlarından birine, izin veya hastalık gibi nedenlerle ayrılışlarında kurumda bulunan kaliteden sorumlu başhekim yardımcısına görev devri yapar. Aynı zamanda temel iş ve sorumluluklarla ilgili konularda birim çalışanlarına delegasyon yapar.

Temel iş ve sorumluluklar

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumsal  amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 •  Özdeğerlendirmeleri yönetmek
 • İstenmeyen olay bildirimi süreçlerini yönetmek
 • Risk  yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta  ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dökümanları yönetmek.
 • SKS çerçevesinde göstergeleri yönetmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

  Kalite Birim Çalışanı:

 • Kalite yönetim direktörünün yapacağı görev dağılımı içinde çalışır.

  Kalite birim çalışanı; birden fazla çalışan olduğu durumlarda birbirlerine, olmadığı durumda Kalite Yönetim Direktörüne görev devri yapar.

  Kalite Yönetim Direktörü Yetkiler:

 • Yönetmelik, kararname, resmi emirler hükümlerine uyarak iş görür, Sağlık Bakanlığına yapılacak kalite yönetimi ile ilgili online olarak yapılacak bildirimlerde yetkili tek mercidir.
 • Kurumundaki birim kalite sorumluları ile işbirliği içinde çalışır.
 • Gerekli gördüğü hallerde birimleri toplantıya davet ederek kalite standartları hakkında istişarelerde bulunur.                                                                                                          

  Birim kalite sorumlusu; Hastanemizin birim sorumlu hemşireleri, teknisyenleri ile kliniklerde İdari Eğitim Sorumlusu hekimler aynı zamanda birim kalite sorumlusu olarak tanımlanmıştır. izinli olduğu durumlarda izin belgesinde yerine bakacak kişi tanımlanır veya bağlı bulunduğu müdürlük tarafından  yerine bakacak kişi belirlenir.

  Birim Kalite Sorumlusu Temel İş Ve Sorumluluklar:

 • Kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışmak.
 • SKS çerçevesindeki birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak.
 • Bölümü ile ilgili göstergelerin veri toplama veri analiz işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Bölümünde sağlıkta kalite standartlarına uygun çalışılması için gerekli işbaşı eğitimlerini yapmak.
 • Biriminde SKS yönünden sürekli gözlem ve değerlendirme yaparak gerekirse düzeltici faaliyet geliştirmek.
 • SKS özdeğerlendirmelerine ve görevlendirildiği takdirde komitelerde görev almak.